Phích Cắm và Ổ Cắm Công Nghiệp

Bộ liên hợp ổ cắm

Ổ cắm công tắc loại không kín nước 16A đến 63A
Ổ cắm công tắc loại kín nước 16A đến 63A

Ổ cắm gắn panel loại không kín nước 16A đến 63A

Ổ cắm gắn panel loại kín nước 16A đến 125A

Ổ cắm gắn tường loại không kín nước 16A đến 63A

Ổ cắm gắn tường loại kín nước 16A đến 125A

Ổ và phích cắm 200A đến 400A
Phích cắm không kín nước 16A đến 63A
Phích cắm kín nước 16A đến 125A
Phích cắm đảo pha 16A đến 32A
Phích, ổ cắm chịu nhiệt loại kín nước 32A
Đầu nối nguồn loại không kín nước 16A đến 63A
Đầu nối nguồn loại kín nước 16A đến 125A