Phích Cắm và Ổ Cắm Công Nghiệp

Bộ liên hợp ổ cắm

Ổ cắm công tắc loại không kín nước 16A đến 63A
Ổ cắm công tắc loại kín nước 16A đến 63A

Ổ cắm gắn panel loại không kín nước 16A đến 63A

Ổ cắm gắn panel loại kín nước 16A đến 125A

Ổ cắm gắn tường loại không kín nước 16A đến 63A

Ổ cắm gắn tường loại kín nước 16A đến 125A

Ổ và phích cắm 200A đến 400A
Phích cắm không kín nước 16A đến 63A
Phích cắm kín nước 16A đến 125A
Phích cắm đảo pha 16A đến 32A
Đầu nối nguồn loại không kín nước 16A đến 63A
Đầu nối nguồn loại kín nước 16A đến 125A